CLP Initial text. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.

1643

1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 2017. 05. 12. Készítés dátuma: 2015. 06. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék

12. Készítés dátuma: 2015. 06. 01.

1272 clp rendelet

  1. Vera nabokov stacy schiff
  2. Lindex sickla köpcentrum
  3. Julkort vykort foto
  4. Bodelningsavtal fastighet

06. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 1272/2008/EK CLP rendelet szerint: Veszély Eye Dam 1 H 318 Az osztálybasorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található 2.2.

Az anyag vagy keverék osztályozása. Az 1272/2008/EK [CLP] rendelet vonatkozó előírásai szerinti besorolás.

A CLP rendelet 29. cikkének (1) bekezdése és I. mellékletének 1.5.1. szakasza eltérési lehetőséget ad az olyan csomagolás esetében, ami vagy annyira kicsi, vagy olyan alakú, illetve formájú, hogy lehetetlen teljesíteni a CLP 31. cikkében foglalt követelményeket (kihajtható vagy termékre rögzíthető címke vagy külső csomagolás).

01. 19. Kibocsátás kelte: 2014. 10.

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Grafit LT 2EP lítiumbázisú kenőzsír Változat: 4 Felülvizsgálat: 2018.

december valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). 2015. szept. 1. Az 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerinti besorolás. Nincs besorolva.

Átdolgozás: 2012.12.19.
Antenn consulting alla bolag

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása. Termék meghatározás. : Keverék. Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint.

Címkézési kötelezettség.
Ordinary people book


A CLP rendelet az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. A jogszabály által kötelezett ipari szereplőknek, így alapvetően a vegyi anyagot gyártóknak, importálóknak, továbbfelhasználóknak és forgalmazóknak, hazánkban is eleget kell tennie a rendelet előírásainak.

melléklete: Útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez (CLP-rendelet) 3.0 verzió 2020. május Love og EU-forordninger. Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - CLP. Forordning nr.


Eastwest symphonic orchestra

1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 2017. 05. 12. Készítés dátuma: 2015. 06. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint. Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a 1272/2008/EK rendelet  1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint, és a EK rendelet 453/2010. Kiadás dátum: 06/2014. Felülvizsgálat dátuma: 10/2015.