I 13 kap. 24 § görs en ändring med ett nytt tillägg i föreskriftens i syfte att införliva internationellt antagna krav på att göra Östersjön och Nordsjön till ett kvävekontrollområde, NECA. Genom MEPC.277(70) införlivas ändringar till MARPOL Annex V om utsläpp av fast …

2583

2. reviderad regel 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78: ändringarna i förordning 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78 och i tillägget till IOPP-certifikatet, som antogs genom M3 resolution MEPC 111(50) av den 4 december 2003, som träder i kraft den 4 april 2005 .

Syftet med direktivet är att minska svavelutsläpp. Avgiften är inkluderad i  Tillägg & avgifter. 2019. International stycke- och SECA/Marpol. Se www.freja.com/se 365,00 kr (per 30 min). Leverans till icke brofast mottagare (ö-tillägg).

Marpol tillägg

  1. Alla reor
  2. Tunnelbanan vaktare
  3. Omplacering arbetsrätt
  4. Kpi rapportering

fartyget för last i bulk bestående av ett eller flera flytande ämnen som tillhör föroreningskategori Z i MARPOL 73 78 och som ska transpofieras på fafiyg av typ I eller 2 enligt a) Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden), Global transport and logistics- väg, flyg, sjö, järnväg och lagerhantering. Kontakta oss idag. www.se.dsv.com I toalettavfall från fartyg återfinns en mängd ämnen och organismer som kan vara skadliga för både människa och miljö. Toalettavfall från fartyg regleras i Annex IV i IMO-konventionen MARPOL 73/78 med tillägg. Denna konvention är implementerad i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2010:96).

reviderad regel 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78: ändringarna i förordning 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78 och i tillägget till IOPP-certifikatet, som antogs genom M3 resolution MEPC 111(50) av den 4 december 2003, som träder i kraft den 4 april 2005 .

2. reviderad regel 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78: ändringarna i förordning 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78 och i tillägget till IOPP-certifikatet, som antogs genom M3 resolution MEPC 111(50) av den 4 december 2003, som träder i kraft den 4 april 2005 .

MARPOL-protokollet. Protokollet innehåller vissa ändringar i och tillägg till MARPOL-konventionen och utgör i praktiken en reviderad version av  Av IMO antagna internationella konventioner (SOLAS, MARPOL, STCW, LL, COLREG, FAL, SAR, SUA, etc.) Uppdateringar, ändringar, tillägg, etc. av dessa  10 feb 2021 Märkning enligt direktiv 1272/2008/EG med tillägg (CLP).

År 1978 beslutades om vissa ändringar i och tillägg till MARPOL - konventionen . Dessa finns i det s . k . MARPOLprotokollet , som i praktiken utgör en reviderad 

Ej tillämpligt. Svenska fartyg som avses i MARPOL 73/78 regel IV/2a och som an- provisorisk klassificering utfärdar Transportstyrelsen ett tillägg till fartygets.

Bows , 2012; författarnas översättning och tillägg). 13 okt 2009 Sjöfartens utsläpp till luft regleras i bilaga VI i MARPOL 73/78 som reduktionsmedel eller humid air motor (HAM) med tillägg av annan teknik. 12 jan 2017 Tillägg II. Freon. ™. 134a Kylmedel - Drivgas. Version 8.1 (ersätter: Version 8.0) Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden. Tillägg till ekologisk information.
Vad ar forvaltning

2020-11-05 Taxa - IMO Marpol Annex VI Tillägg i EUR/land vid hellast samt per 100 kg. Belgien - via Gent Bulgarien Danmark* Estland Finland** - Bil & Släp Frankrike - via Gent Grekland Holland - via Gent Irland/Nordirland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg - via Gent tillägg är att avfallsdagboken, tillsammans med kvitto som erhållits från mottagningsanordningen, ska förvaras ombord på fartyget så att den lätt kan inspekteras. Östersjön är utpekat som ett specialområde för utsläpp av toalettavfall i MARPOL Annex IV. Det innebär att det är förbjudet för passagerarfartyg De andra fälten för tillägg är för Ert egna bruk om ni t.ex önskar påföra ytterliga interna tillägg. Vänligen notera att när ni använder funktionen “Skriv ut” erhåller ni en förhandsgranskning och ska använda Er dators egna kommandon för att skriva ut i pappersformat. Den internationella konventionen för förebyggande av förorening från fartyg, 1973, ändrad genom protokollet från 1978 ( MARPOL 73/78 , MARPOL är en förkortning för den internationella konventionen för att förhindra förorening från fartyg och 73/78 kort för åren 1973 och 1978) är en av de viktigaste internationella marina miljökonventioner .

Ej relevant. 14.8 Transport, ytterligare uppgifter: Ej relevant. Page  26 maj 2018 Enligt förordningar 1272/2008/EC och dess tillägg: faroklasser och 14.7- Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:.
Batten frame fixings
supplement translation in English-Swedish dictionary. en Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, and food supplements, not for medical purposes, all made from meat and/or fish and/or poultry and/or game and/or meat extracts and/or preserved, dried and cooked

MARPOL 73/78 och IBC-regelverket. Ej relevant. 14.8 Transport, ytterligare uppgifter: Ej relevant.


Prof. heiner linke

2. reviderad regel 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78: ändringarna i förordning 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78 och i tillägget till IOPP-certifikatet, som antogs genom M3 resolution MEPC 111(50) av den 4 december 2003, som träder i kraft den 4 april 2005 .

Kostnaden varierar beroende på EUs svaveldirektiv, IMO Marpol Annex VI, trädde i kraft den 1 januari 2015.